For fagfolk og forældre

Incita stu
– for fagfolk og forældre

Incita stu henvender sig til unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Vores 3-årige plan skal udvikle de unge og guide dem igennem 6 fagområder, som styrker dem fagligt, personligt og socialt. Vi fokuserer på at inspirere og hjælpe de unge med at undersøge og afklare håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Sammen med de unge finder vi deres kompetencer og træner dem, der peger i retning af ønskerne om fremtidig beskæftigelse.

Lærere på stu

På Incita stu har vi stor opmærksomhed på fællesskabets betydning for et rigt ungdomsliv. Vi har derfor sociale fag, værksteder, musik og fysiske aktiviteter, som styrker sociale kompetencer. Fællesskabet og de sociale kompetencer er vigtige for at bekæmpe ensomheden, som fylder meget hos mange unge.

Vi ved af erfaring at mange efter stu står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

Incitaskolernes fire
forandringsmodeller

Formålet med en stu er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
For at sikrer, at vi lever op til ovenstående samt skaber den forandring som er nødvendig for at opnå et selvstændigt voksenliv efter endt uddannelse, har vi på Incitaskolerne arbejdet med forandringsmodeller ift. tilbagevendende væsentlige udfordringer vedrørende elevernes udbytte af deres uddannelsesforløb.
Elever har ofte forskelligartede udfordringer, men vigtige udfordringer som går på tværs for mange af vores elever på Incitaskolerne kan summeres op i følgende kategorier:

  • Social trivsel og netværk
  • Fremmøde
  • Fritid
  • Selvtransport

I de følgende forandringsmodeller gennemgås Incitaskolernes indsatser og aktiviteter målrettet disse udfordringer.

Incita på stu

Social trivsel og netværk
Mange af eleverne har svært ved at finde nogle andre unge som de passer godt sammen med og flere elever mangler kompetencerne til at skabe samt drive et godt ungdomsmiljø. Derfor arbejder Incitaskolerne med nedenstående forandringsmodel som i sidste ende skal munde ud i et ungdomsmiljø med trivsel, hvor eleverne relatere og danner venskaber med hinanden.

Fritid
Mange elever møder op på deres skole og danner venskaber på Incitaskolerne, men når skoledagen er slut, har flere elever en tendens til at isolerer sig i fritiden efter skole. Derfor har Incitaskolerne fokus på at skabe forandring som rækker ind i elevernes fritid, så flere elever starter på en fritidsaktivitet samt flere elever får erfaring med fritidsjob og frivilligt arbejde. Nedenstående forandringsmodel beskriver, hvordan vi vil opnå denne udvikling hos eleverne.

Fremmøde
Begyndende fravær kan blive en ond cirkel, hvor den unge mister tilknytning til skolen. På Incitaskolerne arbejder vi derfor målrettet med at sikre et stabilt fremmøde for eleverne under hele deres stu-forløb. På denne måde får eleven optimalt udbytte er deres stu-forløb samt bliver klædt på til et voksenliv med ansvar og krav. For at opnå denne forandring, arbejder vi på Incitaskolerne med elevernes fremmøde ud fra nedenstående forandringsmodel.

Selvtransport
Overgangen til en stu er en sårbar og afgørende periode for mange elever; der er nye transportformer, nye omgivelser samt nye elever og lærere. Mange elever har svært ved selv at transportere sig frem til deres STU, hvorfor vi især har fokus på at flere elever bliver selvtransporterende. Derfor arbejder vi ud fra nedenstående forandringsmodel, hvor målet for vores indsats er en god opstart på Incitaskolerne samt en øget selvstændiggørelse vedrørende transport som eleverne kan tage med videre i deres voksenliv