Om Incitaskolerne

Hvad er Incitaskolerne?

Incitaskolerne omfatter 2 stu’er (stu = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) ved Sydhavn og ved Center for Autisme i Herlev. Vi råder over førende og avancerede hjælpemidler og gode fysiske rammer til en lang række special målgrupper. Samlet driver vi stu’erne med et metodisk og fagligt fokus på

 • Fællesskaber
 • Sundhed
 • Job & uddannelse

Vi uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges i livet efter dit 3-årige stu-forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Samlede antal elever
55 elever i Incitaskolen Sydhavnen
37 elever Incitaskolen Center for Autisme 

Målgruppe 
Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, med fx autisme, ADHD, psykiske udfordringer samt generelle indlæringsvanskeligheder, begavelsesniveau fra lavt til højt.  

De unge kan også have fysiske handicaps og have brug for hjælpemidler. 

Derudover har flere sociale problemstillinger i form af fx misbrug, anbringelse og kriminalitet. 

Hvis den unge har særlige udfordringer, tilbyder vi 1:1 forløb efter særlig aftale med kommunen.   

Lærere på stu

Vores signatur

Incitaskolerne er særligt kendetegnet ved at have fokus på fællesskaber, sundhed og elevernes beskæftigelsesmæssige perspektiv og fremtid. Målet er at støtte eleverne med at opbygge de nødvendige færdigheder og ressourcer til at kunne trives i arbejdslivet, bevare en sund livsstil og være en del af fællesskaber i samfundet.

Fællesskaber
Vi skaber inkluderende og støttende læringsmiljøer, hvor eleverne kan opbygge sociale relationer og fællesskaber.
Vi tilbyder aktiviteter og projekter, der fremmer samarbejde, ungdomsmiljø og fællesskab, såsom sportsaktiviteter, kreative projekter, elevråd, fester, udflugter og lejrskoler.
Vi arbejder aktivt med den sociale kultur og det sociale klima på skolen. Vi guider og understøtter elevernes sociale kompetenceudvikling og konflikthåndtering for at styrke elevernes evne til at kommunikere og samarbejde med andre.

Sundhed
For at fremme elevernes trivsel, energi og koncentrationsevne fokuserer vi på elevernes fysiske sundhed, herunder træning og motion, kost og ernæring.
Vi arbejder med elevernes mentale sundhed, herunder med psykoedukation, sanseintegrations træning, stress håndtering og psykisk velvære.

Elever på stu

Job & uddannelse
Vi arbejder gennem alle tre år med udvikling og afklaring af den enkelte elevs interesser, kompetencer og arbejdsevne.
Vi samarbejder med lokale virksomheder og arbejdspladser for at skabe praktikpladser og arbejdsprøvning for eleverne.
Vi støtter elever i at opøve kompetencer og færdigheder der kan benyttes konkret og reelt i bestemte brancher. Hvor det er muligt, sørger vi for at eleverne opnår certifikater fx truckcertifikat eller livredderbevis.
Vi tilbyder undervisning i branchekendskab, arbejdsplads kultur, den danske model, arbejdsidentitet og andre praktiske færdigheder relateret til beskæftigelse.

Svejsning på stu

Hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolernes fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter dig i at udføre planlagte aktiviteter selv, og så du kan deltage i undervisningen sammen med de andre. Du får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

Ung elev på kørestol

Under skolearbejdet bruger vi fx:

 • IT-hjælpemidler fx ’Tale til tekst’ (Dictus)
 • mobiltelefon; ur, kalender, time-timer
 • visuelle støttesystemer fx piktogrammer
 • hæve- og sænkeborde
 • ergonomiske kontorstole
 • visuel og auditiv afskærmning fx skærmvægge og bordskærme
 • mulighed for alene-lokaler
 • lyddæmpende højryggede sofaer og loungemøbler på fællesarealerne
 • lysdæmpning
 • høreværn
For at reducere kropslig uro og øge evnen til koncentration i undervisning anvendes sansestimulerende hjælpemidler fx:
 • kugle- og kædeveste
 • kugledyner og puder
 • tyngdekraver

Vores fysiske rammer er indrettet, så elever med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt uden hjælp. Vi har fx i Syhavn:

 • handicaptoilet
 • døre med automatik
 • brede gange, ramper og trappelift
 • korte afstande mellem undervisningslokaler, fællesarealer og toiletter
 • elevatorer med automatiske skydedøre og kørestolsvenlig betjening

Vores faglige specialer og kompetencer

Incitaskolernes personale omfatter lærer, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. Alle disse fagpersoner indgår i det ugentlige program og har aktiviteter sammen med eleverne, som understøtter elevernes udvikling i retning af deres udviklingsmål.

Kathrine - Leder på Kathrine

Incitaskolens lærere og pædagoger

Incitaskolens lærere og pædagoger har specifik viden inden for udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, autisme, psykiske lidelser og kognitive udfordringer. Samtlige lærere har undervisningserfaring i enten dansk, matematik eller engelsk. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men kender sårbare målgrupper indgående, hvorfor der undervises i en tryg og anerkendende atmosfære.

Incitaskolens psykologer

Som elev på Incitaskolen kan du på ugentlig basis få undervisning og træning om at håndtere symptomer, social træning, ungdomsliv mv. Der er endvidere mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Vores psykologer har målgruppespecifik viden & erfaring bl.a. inden for neuropsykologi, udviklingsforstyrrelser (fx autisme), psykiatriske lidelser (fx ADHD, angst og depression) og misbrug. Vi har solid erfaring inden for det beskæftigelsespsykologiske felt, herunder arbejdspsykologi og arbejdsmarkedsforhold. Psykologerne er efteruddannede indenfor fx KAT (Kognitiv Adfærds Terapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) eller neuroaffektive tilgange.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter

Læringsmiljøet på Incitaskolerne fokuserer på alle aspekter af ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Vores fysio- og ergoterapeuter tilbyder både individuel og gruppebaseret ADL træning med udgangspunkt i din egen opfattelse af udfordringer samt input fra forældre, UU-vejledere mm. Formålet med træningen er øge din trivsel, selvstændighed og dine handlemuligheder i forhold til almindelig daglig levevis.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter har bred klinisk erfaring og solid viden om forbedring af fysisk funktionsniveau samt mestring af fysiske og kognitive begrænsninger. De har erfaring med uddannelses- og det beskæftigelsesrettede område, og fokus på at understøtte den enkelte unges mulighed for indlæring og uddannelsesparathed.

Incitas fysio- og ergoterapeuter er efteruddannede i at udarbejde sensoriske profiler og iværksætte individuelle interventioner som bl.a. kan mindske udfordringer ved at deltage i uddannelse og praktik samt understøtte størst mulig trivsel hos den unge. Afklaring af relevante hjælpemidler og brug af støttesystemer indgår ligeledes i det terapeutiske arbejde.

Incitas fysioterapeuter kan endvidere udarbejde funktionsevnebeskrivelser.

Incitaskolens socialrådgiver

Incitaskolens socialrådgiver er specialiseret i at udarbejde beskrivelser af arbejdsevnen og at samarbejde med jobcentret. Endvidere støtter socialrådgiveren de unge i at søge fx uddannelseshjælp, bolig, enkeltydelser og støtte til behandling.

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter er primært uddannede socialrådgivere. De har solidt kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmarkedet. Konsulenterne bliver løbende via kurser og uddannelse opdateret i aktuel lovgivning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt kompenserende ordninger.

Incitaskolens uddannelsesvejledere

Incitaskolens uddannelsesvejledere har uddannelse i uddannelsesvejledning på master- eller diplomniveau. Incitaskolens uddannelsesvejleder har fokus på at finde et realistisk uddannelses- og beskæftigelses perspektiv for den enkelte unge. Alle elever har ugentligt kontakt med Incitaskolens uddannelsesvejleder. Vejledningen foregår både individuelt og i gruppe og tilgås som en proces gennem alle tre år. De unge kvalificeres løbende til at indgå på arbejdspladser, uddannelses institutioner og i den danske model.

Incitaskolerne – en del af Incita

Incitaskolerne er en del af Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som siden 1966 har støttet unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse. For mere information om Incita, gå da til www.incita.dk.