Fag og aktiviteter

Sæt dit eget præg på din uddannelse

Den enkelte elevs skema sammensættes af en lang række af obligatoriske fag og valgfag. Der er således mulighed for at sammensætte et indhold i dit forløb på Incitaskolerne som er overvejende bogligt orienteret eller mere praktisk orienteret.
Hertil samarbejder Incitaskolerne med mange virksomheder, hvorfor du også her har mange muligheder for at præge dit valg af praktiksted. Alt dette og meget mere kan du læse mere om nedenfor.

Cawo på stu
Martin svejser på stu
Svejsning på stu

Boglig – og praktisk linje

På den boglige linje tilbyder vi fx fag som dansk, matematik, sprogfag, historie, samfundsfag, naturfaglige fag etc. Fagene er niveau inddelt, vi støtter de elever som ønsker at gå til eksamen, og selve eksamen foregår på VUC hvor vi følger dem hele vejen.

Vi har elever som tager HF enkeltfag online, og som får støtte hele vejen igennem af lærer på skolen.
Den boglige linje forbereder nogen elever til at starte på videre uddannelse.

På den praktiske linje tilbyder vi fag som fx køkken, IT værksted, kreative fag, musik, træværksted, cykelværksted, handyman, friluftsliv og fysisk træning og boldspil. Derudover er eleverne i praktikker så snart de er klar. Vi tilbyder interne praktikker som fx IT support, Cafe og køkken og pedel. Derudover har vi samarbejde med en lang række eksterne virksomheder som vi har årelang samarbejdserfaring med, fx håndværkere, montagevirksomheder, butikker, Cafeer, institutioner, skønhedsklinikker, transport, lager, gartner, kultur og sport.

Vi efterstræber at eleverne så vidt muligt opnår certificering på deres kompetencer, fx hygiejnebevis, førstehjælpsbevis, truckcertifikat, svejsecertifikat og andre relevante arbejdsmarkedsrelevante kurser. Vi har samarbejde med TEC, kørelærer og førstehjælpsinstruktører som alle målretter undervisningen til stu elevernes særlige behov.

Flere elever kombinerer boglig og praktisk linje.

Fritidstilbud

Incitaskolernes mål er at eleverne går til minimum en fritidsaktivitet når stu forløbet afsluttes. Derfor bliver eleverne på Incitaskolen løbende præsenteret for forskellige aktiviteter, sport, foreninger og hobbys man kan dyrke.

Klatring på stu

Dette foregår både i løbet af skolernes hverdag, hvor vi fx tilbyder fag som friluftsliv, musik, fysisk træning, boldspil, yoga og billedkunst, men også i skolens fritidsklub.

Incitaskolerne har en satellitafdeling i Svanemøllehallen, hvor vi både har lokaler og undervisning. Her præsenteres og dyrker eleverne fx boksning, fodbold, badminton, basketball, fitness, og tennis.

Vi besøger forskellige foreninger, ungdomsklubber og sportsklubber, og hvis en elev får lyst til at prøve en aktivitet, går kontaktlæreren med de første gange hvis eleven ønsker dette.

Vi forsøger at få flere elever til at gå til de samme aktiviteter så man har en at følges med og støtte sig til, ligesom vi også støtter eleverne fx til at tage i biografen eller til koncert sammen.

Udenfor med bål på stu

Det vi tilbyder unge hos Incita stu

Fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, som understøtter den unges udvikling og læring bedst muligt, både på skolerne og i ekstern praktik.

Incitaskolernes fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter den unge i at udføre planlagte aktiviteter selvstændigt og deltage i undervisningen på skolen sammen med de andre unge. Den unge får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

Mad serveret på stu

Personlig udvikling og social inklusion:

• En fast kontaktlærer
• Start-kammeratordning, hvor en gammel elev hjælper den nye.
• Fællesskab og venskaber – fokus på at forhindre ensomhed.
• Livsduelighed og ejerskab af eget liv.

Inddragelse af netværk:

• Incita inddrager elevens forældre og evt. andre personer.
• Incita er vant til at samarbejde med UU, forvaltninger, jobcentret samt behandlings- og sundhedssektoren – kommunalt og regionalt.

Uddannelse og praktik:

• Vi støtter den unge i at vælge uddannelse og branche.
• Rummelige værksteder, hvor vi løser rigtige opgaver.
• Praktik på virksomheder, som er vant til sårbare unge. 

Egne værksteder:

• Køkken og café
• Cykelværksted
• Træværksted
• IT, kommunikation & sociale medier
• Idræt & sundhed
• Rengøring og service

Pædagogisk didaktiske metoder

På Incitaskolerne vil vi være med til at skabe en tryg og støttende ramme for de unge, hvor de kan lære og udvikle sig på deres egne præmisser og i deres eget tempo.
På Incitaskolerne arbejder vi derfor med at skabe en klar og forudsigelig struktur i hverdagen for de unge. Der kan f.eks. være faste rutiner og procedurer for, hvordan dagene på uddannelsen forløber, og hvordan man håndterer udfordringer og konflikter. Formålet med en strukturpædagogisk tilgang er at give de unge tryghed og overskuelighed, så de kan fokusere på deres læring og udvikling.

På Incitaskolerne arbejder vi desuden på at etablere gode relationer mellem de unge og mellem de unge og de voksne på uddannelsen. Det kan eksempelvis ske gennem dialog, anerkendelse, lytning og empati. Formålet med en relationsfokuseret tilgang er at skabe et trygt og støttende miljø, hvor de unge kan udvikle sig og lære på deres egne præmisser.
Vi arbejder endvidere tværfagligt og vores medarbejdere er rekrutteret fra beskæftigelsesindsats eller specialområdet, som betyder, at der er fokus på at tilpasse undervisningen og støtten til de unges særlige behov. Det kan eksempelvis ske gennem differentieret undervisning, brug af hjælpemidler og støtte til sociale og kommunikative færdigheder. Formålet med en specialpædagogisk tilgang er at sikre, at de unge får den rette støtte og tilpasning, så de kan lære og udvikle sig på trods af deres særlige udfordringer.

Normering og Gruppestørrelser

Undervisningen foregår på små hold typisk mellem 4 og 10 elever. Der vil som regel være 2 lærer til stede i undervisningen for at kunne give de enkelte elever individuel støtte. I perioder hvor der er behov for mere ro trækkes enkelte elever ud med en lærer, med henblik på individuel undervisning og støtte. Hver enkelt lærer har i gennemsnit 5 kontaktelever.

Fællesbillede
Incita tagensvej

Undervisningstid og skema

Eleverne på Incitaskolen Sydhavn har undervisning dagligt fra kl. 8.30 til 13.30. Om tirsdagen er der klub fra 13.30 til 15.30.

Eleverne på Incitaskolen Center for Autisme har undervisning dagligt fra kl. 9 til 14.15, fredag fra kl. 9 til 12.15.  Pr. 1.8.2023 vil der være tilbud om en ugentlig klub eftermiddag.