Stu – En 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Incita tagensvej

Stu er en 3-årig, individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal tilrettelægges med minimum 840 timer om året og i videst muligt omfang under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, der sigter mod progression i den enkeltes udvikling, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

Årsplan og første år: Relationsdannelse og inspiration

Incitas stu-uddannelse har udgangspunkt i en overordnet årsplan.

I starten af det 1. uddannelsesår er det overordnede fokus først og fremmest, at den unge får en god start, lærer de andre unge, sin kontaktlærer og andre lærere at kende. De skal vænne sig til de nye omgivelser og dagligdagsstrukturen her på uddannelsen. Vi fokuserer i indslusningen på relationsdannelse, dvs. at der er en særlig indsats målrettet mod, at den unge danner positive relationer med både lærere og de andre unge, og derved får mulighed for at indgå i venskaber og aktive fællesskaber. Dette er et afgørende fundament, hvorfra motivation og læringslyst opstår hos den enkelte unge.

De unge får en fast kontaktlærer, som er den unges tovholder, og som løbende sikrer, at den unge er tryg og trives både fagligt og socialt. Kontaktlæreren og den unge har sammen inden opstart lavet en opstartsplan, hvor der evt. er lavet en optrapning i timer/dage, ekstra pauser, støtte til transport m.v. Kontaktlæreren vil efter behov samarbejde med hjemmet, bostedet eller andet netværk for at sikre, at den unges hverdag hænger sammen ift. energiforvaltning m.v.

Vi har på uddannelsen fokus på, at de nye unge bliver inkluderet. Vi laver aktiviteter, tager på udflugter og arrangerer overnatninger, som understøtter det gode fællesskab.

Derudover er der det 1. år fokus på inspiration og udvikling. Vi vil sammen med den unge undersøge og afklare drømme, interesser og håb for fremtiden. Dette sker i samtaler med kontaktlæreren og i den daglige undervisning i forskellige fag, som fx samfundsfag, botræning, uddannelse og job, sport og fysisk træning, psykologi og sexualvejledning. Vi besøger forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og de unge kommer i snusepraktik i en virksomhed sammen med andre unge. Hvis den unge har mod på mere praktik, etableres dette.

Der vil det 1. år blive holdt to opfølgende møder mellem den unge, stu, UU-vejleder og evt. forældre eller andre pårørende, hvor vi sikrer, at den unge har det rette skema og får den rette støtte ift. evt. udfordringer og skånebehov, samt de mål der er blevet sat.

Andet år: Kompetenceudvikling og selvstændiggørelse

Det 2. år er der fokus på kompetencer. Hvilke kompetencer har den unge allerede, og hvilke skal udvikles og optrænes ift. interesser, håb og ønsker for fremtiden inden for uddannelse og beskæftigelse. De unge tilbydes relevante kurser, fx AMU-kurser inden for gaffeltruck, svejsning, kørsel, sikkerhed, pædagogik, service m.m., men også inden for kreative fag som fx smykker og musik. De unge tilbydes støtte og undervisning, der gør dem klar til eksamener, fx afgangseksamen, HF-enkeltfag eller andet. Der etableres og følges op på praktikker, og de unge får en begyndende idé om en fremtidig retning. De unge træner at udarbejde CV og ansøgninger, øver jobsamtaler i rollespil og undervises i det danske arbejdsmarked og de støtteordninger, der findes her.

Vi har fokus på, at de unge har et skema, der understøtter en sund udvikling, dannelse, selvstændiggørelse og et positivt ungeliv, både her på uddannelsen og i fritiden. Vi støtter de unge og følger dem gerne til at deltage i aktivt fritidsliv inden for fx sport, foreninger og klubber m.v.

Det 2. år holdes et opfølgende møde mellem den unge, stu, UU-vejleder, jobcentret og evt. forældre eller andre pårørende, hvor vi evaluerer på målene og sætter nye mål for det 3. år.

Tredje år: Realisering og fremtidsplanlægning

På det 3. år er der fokus på realisering. Den unge skal nu realisere første skridt mod de håb og ønsker, der er lagt for fremtidens uddannelse og beskæftigelse. Vi etablerer som udgangspunkt praktikker inden for de områder, hvor der er gode jobmuligheder, og som kan blive til job eller elevplads åbninger efter endt stu. Vi arrangerer brobygningsforløb på forskellige uddannelser, job og aktivitetscentre, for derved at mindske utryghed og usikkerhed i overgangen efter endt stu. Vi støtter op om at få tilmeldt de unge uddannelser og evt. søgt støtteordninger og s.u.

Alle unge får dokumenter med sig, hvor vi tydeligt har beskrevet, hvilke styrker og udfordringer den unge har ift. det videre voksenliv, og vi samarbejder med jobcentret, hvis der skal søges om støtteordning på arbejdsmarkedet eller i form af førtidspension.

Det 3. år holdes op til to opfølgende møder mellem den unge, stu, UU-vejleder, jobcentret og evt. forældre eller andre pårørende, hvor vi evaluerer på målene og sætter mål for fremtiden efter endt stu.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?