Om Incitaskolerne

Hvad er Incitaskolerne?

Incitaskolerne omfatter 2 STU’er (STU = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) ved Sydhavn og ved Center for Autisme i Herlev. Vi råder over førende og avancerede hjælpemidler og gode fysiske rammer til en lang række special målgrupper. Samlet driver vi STU’erne med et metodisk og fagligt fokus på

 • Fællesskaber
 • Sundhed
 • Job & uddannelse

Vi uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges i livet efter dit 3-årige STU-forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Samlede antal elever
52 elever i Incitaskolen Sydhavn
30 elever Incitaskolen Center for Autisme 

Målgruppe 
Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, med fx autisme, ADHD, psykiske udfordringer samt generelle 

Indlæringsvanskeligheder, begavelsesniveau fra lavt til højt.  

De unge kan også have fysiske handicaps og have brug for hjælpemidler. 

 Derudover har flere sociale problemstillinger i form af fx misbrug, anbringelse og kriminalitet. 

Hvis den unge har særlige udfordringer, tilbyder vi 1:1 forløb efter særlig aftale med kommunen.   

Vores signatur

Incitaskolerne er særligt kendetegnet ved at have fokus på fællesskaber, sundhed og elevernes beskæftigelsesmæssige perspektiv og fremtid. Målet er at støtte eleverne med at opbygge de nødvendige færdigheder og ressourcer til at kunne trives i arbejdslivet, bevare en sund livsstil og være en del af fællesskaber i samfundet.

Fællesskaber
Vi skaber inkluderende og støttende læringsmiljøer, hvor eleverne kan opbygge sociale relationer og fællesskaber.
Vi tilbyder aktiviteter og projekter, der fremmer samarbejde, ungdomsmiljø og fællesskab, såsom sportsaktiviteter, kreative projekter, elevråd, fester, udflugter og lejrskoler.
Vi arbejder aktivt med den sociale kultur og det sociale klima på skolen. Vi guider og understøtter elevernes sociale kompetenceudvikling og konflikthåndtering for at styrke elevernes evne til at kommunikerer og samarbejde med andre.

Sundhed
For at fremme elevernes trivsel, energi og koncentrationsevne fokuserer vi på elevernes fysiske sundhed, herunder træning og motion, kost og ernæring.
Vi arbejder med elevernes mentale sundhed, herunder med psykoedukation, sanseintegrations træning, stress håndtering og psykisk velvære.

Job & uddannelse
Vi arbejder gennem alle tre år med udvikling og afklaring af den enkelte elevs interesser, kompetencer og arbejdsevne.
Vi samarbejder med lokale virksomheder og arbejdspladser for at skabe praktikpladser og arbejdsprøvning for eleverne.
Vi støtter elever i at opøve kompetencer og færdigheder der kan benyttes konkret og reelt i bestemte brancher. Hvor det er muligt, sørger vi for at eleverne opnår certifikater fx truckcertifikat eller livredderbevis.
Vi tilbyder undervisning i branchekendskab, arbejdsplads kultur, den danske model, arbejdsidentitet og andre praktiske færdigheder relateret til beskæftigelse.

Realistiske planer for din fremtid

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi, hvordan eleven bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at den unge kan få mere ud af uddannelsen.

Vi inddrager eleverne og familierne aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe den unge godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om praktikpladser til unge. Den unges egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når eleven skal finde sine interesser, og noget eleven kan uddanne sig i og arbejde med.

Hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolernes fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter dig i at udføre planlagte aktiviteter selv, og så du kan deltage i undervisningen sammen med de andre. Du får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

Under skolearbejdet bruger vi fx:

 • IT-hjælpemidler fx ’Tale til tekst’ (Dictus)
 • mobiltelefon; ur, kalender, time-timer
 • visuelle støttesystemer fx piktogrammer
 • hæve- og sænkeborde
 • ergonomiske kontorstole
 • visuel og auditiv afskærmning fx skærmvægge og bordskærme
 • mulighed for alene-lokaler
 • lyddæmpende højryggede sofaer og loungemøbler på fællesarealerne
 • lysdæmpning
 • høreværn

For at reducere kropslig uro og øge evnen til koncentration i undervisning anvendes sansestimulerende hjælpemidler fx:

 • kugle- og kædeveste
 • kugledyner og puder
 • tyngdekraver

Vores fysiske rammer er indrettet, så elever med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt uden hjælp. Vi har fx:

 

 • handicaptoilet
 • døre med automatik
 • brede gange, ramper og trappelift
 • korte afstande mellem undervisningslokaler, fællesarealer og toiletter
 • elevatorer med automatiske skydedøre og kørestolsvenlig betjening

Incitaskolernes faglige specialer og kompetencer

Incitaskolernes personale omfatter lærer, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. Alle disse fagpersoner indgår i det ugentlige program og har aktiviteter sammen med eleverne, som understøtter elevernes udvikling i retning af deres udviklingsmål.

Incitaskolernes lærere og pædagoger

Incitaskolernes lærere og pædagoger har specifik viden inden for udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, autisme, psykiske lidelser og kognitive udfordringer. Samtlige lærere har undervisningserfaring i enten dansk, matematik eller engelsk. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men kender sårbare målgrupper indgående, hvorfor der undervises i en tryg og anerkendende atmosfære.

Incitaskolernes psykologer

Som elev på Incitaskolerne kan du på ugentlig basis få undervisning og træning om at håndtere symptomer, social træning, ungdomsliv mv. Der er endvidere mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Vores psykologer har målgruppespecifik viden & erfaring bl.a. inden for neuropsykologi, udviklingsforstyrrelser (fx autisme), psykiatriske lidelser (fx ADHD, angst og depression) og misbrug. Vi har solid erfaring inden for det beskæftigelsespsykologiske felt, herunder arbejdspsykologi og arbejdsmarkedsforhold. Psykologerne er efteruddannede indenfor fx KAT (Kognitiv Adfærds Terapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) eller neuroaffektive tilgange.

Incitaskolernes fysio-/ergoterapeuter

Læringsmiljøet på Incitaskolerne fokuserer på alle aspekter af ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Vores fysio- og ergoterapeuter tilbyder både individuel og gruppebaseret ADL træning med udgangspunkt i din egen opfattelse af udfordringer samt input fra forældre, UU-vejledere mm. Formålet med træningen er øge din trivsel, selvstændighed og dine handlemuligheder i forhold til almindelig daglig levevis.

Incitaskolernes fysio-/ergoterapeuter har bred klinisk erfaring og solid viden om forbedring af fysisk funktionsniveau samt mestring af fysiske og kognitive begrænsninger. De har erfaring med uddannelses- og det beskæftigelsesrettede område, og fokus på at understøtte den enkelte unges mulighed for indlæring og uddannelsesparathed.

Incitas fysio- og ergoterapeuter er efteruddannede i at udarbejde sensoriske profiler og iværksætte individuelle interventioner som bl.a. kan mindske udfordringer ved at deltage i uddannelse og praktik samt understøtte størst mulig trivsel hos den unge. Afklaring af relevante hjælpemidler og brug af støttesystemer indgår ligeledes i det terapeutiske arbejde.

Incitas fysioterapeuter kan endvidere udarbejde funktionsevnebeskrivelser.

Incitaskolernes socialrådgiver

Incitaskolernes socialrådgivere er specialiseret i at udarbejde beskrivelser af arbejdsevnen og at samarbejde med jobcentret. Endvidere støtter socialrådgiveren de unge i at søge fx uddannelseshjælp, bolig, enkeltydelser og støtte til behandling.

Incitasskolernes beskæftigelseskonsulenter

Incitasskolernes beskæftigelseskonsulenter er primært uddannede socialrådgivere. De har solidt kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmarkedet. Konsulenterne bliver løbende via kurser og uddannelse opdateret i aktuel lovgivning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt kompenserende ordninger.

Incitaskolens uddannelsesvejledere

Incitaskolernes uddannelsesvejledere har uddannelse i uddannelsesvejledning på master- eller diplomniveau. Incitaskolernes uddannelsesvejledere har fokus på at finde et realistisk uddannelses- og beskæftigelses perspektiv for den enkelte unge. Alle elever har ugentligt kontakt med skolens uddannelsesvejleder. Vejledningen foregår både individuelt og i gruppe og tilgås som en proces gennem alle tre år. De unge kvalificeres løbende til at indgå på arbejdspladser, uddannelses institutioner og i den danske model.

 

Incitaskolerne – en del af Incita

Incitaskolerne er en del af Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som siden 1966 har støttet unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse. For mere information om Incita, gå da til www.incita.dk.