Autisme og seksualitet: Ny stu-aftale prioriterer seksualundervisning

Ude med vennerne

Seksualitet er en grundlæggende del af alle menneskers basale behov og personlighed. Det enkelte individs seksuelle forståelsesramme afhænger af dets livsvilkår såsom religion, kultur, omgangskreds m.m. Disse udefra kommende faktorer påvirker den enkeltes seksualitet gennem opvækst, men er skiftbarer og kan ændre sig i takt med livets udvikling.

Unge med fysiske og kognitive udfordringer, som er målgruppen for de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (stu), har som alle andre mennesker seksuelle behov og er i proces med skabe sin egen identitet og seksualitet i løbet af ungdomsårene. Derfor er det vigtig at unge med autisme bliver præsenteret for seksualundervisning med et primært fokus på identitet, diversitet, grænser, følelser, prævention samt fysisk seksuel forståelse, i et autismeperspektiv. Undervisningen skal klæde dem på til et respektabelt voksenliv, præcis som andre fag danner unge til at indgå i samfundets mange forskellige arenaer.

Politiske dagsorden for seksualundervisning på stu

Seksualundervisning har været et obligatoriskfag i folkeskolen siden 1970’erne, men har først fået politisk bevågenhed og er blevet en del af skemaet på stu i 2022. Sekretariatschef hos Ligeværd Esben Kullberg beskriver konsekvenserne for den manglende Seksualundervisning på stu som følger;

I dag betyder den manglende seksualvejledning, at alt for mange unge selv skal skaffe sig svar på spørgsmål om sex, kærlighed, kærester og kønsidentitet. Mange unge med særlige behov, har store udfordringer i forhold til at mærke både deres egne grænser og andres. Det bringer dem ofte ud i situationer, der kan opleves som krænkende. Det er uværdigt, at vi ikke har hjulpet de unge bedre på det område, så det er med stor tilfredshed, at vi nu får gjort seksualvejledning obligatorisk”.

Der blev i 2022 indgået en ny stu-aftale, som indebærer at seksualundervisning skal være en obligatorisk del af fagrækken. I forbindelse med den nye stu-aftale er der nedsat et arbejdsudvalg, som har til formål at beskrive seksualundervisningens indhold. Der er dagsdato ikke kommet en konkret beskrivelse endnu. På den baggrund vil vi i Incita gøre opmærksomme på hvordan vi teoretisk og metodisk har valgt at gå til faget.

Først og fremmest er viden om autisme og seksualitet afgørende for at forstå de udfordringer, som unge med autisme står overfor. Det er vigtigt at anerkende, at selvom vejen til at forstå og udtrykke seksualitet kan være forskellig fra almene unge, har udsatte unge ligeledes ret til seksualundervisning. Desuden er en vigtig forudsætning for bedst muligt at varetage seksualundervisning, at tage højde for diversiteten i stu-målgruppen. De enkelte kan have forskellige udfordringer og grænser i forhold til, at modtage undervisning om seksualitet. Derfor er det vigtig at undervisningen tilrettelægges etisk forsvarligt og med øje for den enkeltes integritet. Ydermere er det vigtigt at komme rundt om de emner og spørgsmål de fleste af de unge på stu er nysgerrige på.

Formidling af seksualundervisning på Incita skolerne

På Incita skolen- Center for Autisme har vi valgt at Seksualundervisning skal tage udgangspunkt i et autismespecifikt perspektiv, hvor faget er inddelt i fire overordnede kategorier:

  • Køn, identitet og diversitet i et samfunds perspektiv

  • Grænser, følelser og lovgivning

  • Praktisk seksualitet (mentalisering, kønssygdomme, prævention)

  • Kendskab til seksuelle brancher og konsekvenser heri, f.eks. prostitution

Overordnet set skal undervisningen opmuntre til en inkluderende dialog om seksualitet, der respekterer de unges forskellige oplevelser og forståelser. Det skal danne grundlag for et sikkert rum til at udtrykke bekymringer og stille spørgsmål.

Køn, identitet og diversitet i et samfundsperspektiv:

Ifølge en befolkningsundersøgelse fra Projekt SEXUS, var der i 2019 ca. 17 % af mænd og 21 % af kvinder som oplevede, ikke at kunne honorere normbestemte forventninger til deres kønsidentitet. Det førte til lavt selvværd i forhold til udseende, fysisk udfoldelse samt dårligere faglige kompetencer. Alt dette på baggrund af konstant at prøve at efterleve normens idealer for krop og kønslig adfærd, uden succes. Ifølge uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard kan disse kulturelle normer ofte føre til uhensigtsmæssige barrierer for identitetsdannelse, udvikling og trivsel.

Unge med autisme har på grund af senmodning og derigennem mangle på spejling af adfærd i jævnaldrende, svært ved at navigere i deres identitet og seksualitet. Ifølge autisme ungdom er det en af hovedårsagerne til at 47 % af unge med autsimespektrumforstyrrelser, ikke identificere sig selv som heteroseksuelle. Seksualundervisningen skal på den baggrund indehold massiv information til de unge på stu omkring identitet og diversitet. Ydermere hvordan det er acceptabelt ikke at være en del af normen og hvordan man kan navigere i et stereotypt samfund, hvor man kan føle man ikke passer ind.

Grænser, følelser og lovgivning

I 2020 trådte Samtykkeloven i kræft, som bunder i at begge parter skal sikre sig, at den anden har lyst til sex. Det er vigtigt at unge for introduktion til loven, så de ikke ender ud i misforståelser, hvor de enten kan føle sig seksuelt krænket eller komme til at krænke andre. Når man har autisme og hermed en svækket mentaliseringsevne, kan det være udfordrende at sætte sig i andres sted. Særligt når man som udgangspunkt ofte er styret af impulser, derfor er det ekstra vigtig at forstå hvorfor samtykke er en forudsætning for at dyrke sex med en anden.

Unge med autisme er ofte sensoriskforstyrret. Derfor skal de unge introduceres til metodiske tilgange, hvorpå man kan indgå i f.eks. en berøringsrelation og hvorfor det er vigtigt at kommunikere sine grænser ud, da andre ikke nødvendigvis kender til grænserne. På den måde dannes et bedre grundlag for alle parter, er indforstået med hvordan en seksuel relation kan udspille sig. De unge skal også have indblik i grundlæggende kropforståelse og hvorfor deres kroppe kan føle sig ekstra udfordret i bl.a. puberteten pga. sensoriske udfordringer. Mange unge med autisme oplever gennem teenageårene øget ubehag, ved bl.a. kropslugte, behåring, vokseværk m.m. grundet deres sanser overstimuleres af den markante kropsudvikling.

Ydermere skal de unge have kendskab til hvordan man på forskellige vis kan indgå i forhold, samt at det også er acceptabelt ikke at ønske at indgå i et fast partnerskab, men stadig have et aktivt sexliv.

Praktisk seksualitet

Ifølge Dr dokumentaren ”Gennemsnitlig sex” søger unge information om hvordan man dyrker sex gennem porno. Det kan give et misvisende billede, da porno er grænseløs fiktion og hurtigt ende i en grænseoverskridende situation. Grundet unge med autismes svækkede mentaliseringsevne, er det svært for mange at forestille sig hvordan det er at indgå i en seksuel akt. De unge skal derfor konkret informeres om hvordan kan indgå i berøring, samt hvor man kan søge information herom.

En del af seksualundervisningen er også af informere de unge om forskellige præventionsformer, samt kønssygdomme, for at skabe en grundlæggende forståelse af hvorfor prævention er vigtigt. Herunder vil de også blive introduceret til graviditet, fertilitetsbehandlinger og mulighederne for abort og hvem man konkret skal henvende sig til, i disse sammenhænge.

Kendskab til seksuelle brancher

Der er overordnet to grunde til at unge med særlige udfordringer skal introduceres til seksuelle brancher.

For det første fordi det kan være svært for mange unge med bl.a. autisme eller fysiske handicaps at indgå i et forhold eller opsøge en potentiel sexpartner. De skal derfor informeres om hvilke former for prostitution som er lovligt at anvende, samt hvilke der ikke er og hvordan de kan anvende f.eks. prostitueret med speciale i handicaps.

Den anden vinkel, til den seksuelle branche er at informere de unge om hvorfor de selv skal holde sig ude at prostitution og sugardating. Grundet at udsatte unge ofte har svært ved at konsekvensberegne pga. svækket mentaliseringsevne, er der sket en øgning i mængden af disse unge, som er i risiko for at ende i prostitutions- eller misbrugsmiljøer. Det er derfor ekstra vigtigt at de unge bliver præsenteret for konkrete metoder til, hvordan de kan skabe sammenhænge og konsekvenser i forbindelse med disse miljøer (Styrelsen for social service 2005).

Seksualundervisningen skal løbende opdateret efter nyeste lovgivning og forskning på området, for at give de unge de bedst mulige vilkår for et aktivt seksuelt voksenliv. De skal opnå en følelse af at kunne indgå i et samfund hvor deres identitet og seksuelle tilbøjeligheder er accepteret, på lige fod med andres.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?

Unge stu elever med akvarie

Når stu passer bedre end gymnasium

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har